GEN6 - Greek IPv6 Pilot

Η αύξηση των εκπομπών των ρύπων του φαινομένου θερμοκηπίου από τη βιομηχανία Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) - συσκευές τελικών χρηστών, δίκτυα τηλεπικοινωνίας και βάσεις δεδομένων - αναμένεται να μειωθεί στην επόμενη δεκαετία. Εάν και ο ρυθμός αύξησης από το 2002 στο 2011 ήταν 6.1% ανά έτος, ο ρυθμός αύξησης από το 2011 στο 2020 αναμένεται να μειωθεί στο 3.8% ανά έτος (Σχήμα 1). 

smarter_2020

Σχήμα 1: H αύξηση εκπομπών από ΤΠΕ αναμένεται να μειωθεί από 6.1% σε 3.8%

Ο περιορισμός της αύξησης των εκπομπών από τον κλάδο ΤΠΕ θα οφείλεται κυρίως στο σημαντικό περιορισμό του ρυθμού αύξησης των εκπομπών από τις συσκευές των τελικών χρηστών. Από το ρυθμό αύξησης 6.1% ανά έτος σε εκπομπές ρύπων φαινομένου θερμοκηπίου για την περίοδο 2002-2011, οι εκπομπές από συσκευές τελικών χρηστών, αναμένεται να μειωθούν στο 2.3% ανά έτος μεταξύ 2011 και 2020. Μιας και η συγκεκριμένη κατηγορία αντιστοιχεί στο 60% των συνολικών εκπομπών του κλάδου ΤΠΕ, η επιβράδυνση θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στο ρυθμό αύξησης των συνολικών εκπομπών ΤΠΕ. Ο βασικός λόγος αυτού του περιορισμού είναι η αύξηση της αποδοτικότητας των υποδομών σε συνδυασμό με την σταδιακή αντικατάσταση των επιτραπέζιων υπολογιστών από φορητούς και κινητές συσκευές.

Συγκεκριμένα, η ελάττωση στον κτιριακό τομέα είναι μεγάλης σημασίας αφού η ενέργεια που καταναλώνουν αποτελεί μια βασική πηγή εκπομπών. Ως εκ τούτου, θα έπρεπε να υπάρχουν σημαντικά κίνητρα για μείωση ενεργειακού κόστους στα κτίρια. Τα εμπορικά κτίρια προσφέρουν μια καλή ευκαιρία για μείωση του ενεργειακού κόστους λόγω του μεγέθους και των συνήθως πιο εξελιγμένων συστημάτων διαχείρισης που διαθέτουν. Επιπλέον, το κόστος της ενέργειας που καταναλώνουν μπορεί να είναι υψηλό, αυξάνοντας το μέγεθος λήψης οικονομικών κινήτρων για αναβαθμίσεις με σκοπό τη μείωση των εκπομπών.

Τα περισσότερα κτίρια, μεταξύ αυτών παλαιά κτίρια αλλά και νέες κατασκευές, δεν έχουν αξιοποιήσει τις υπάρχουσες ευκαιρίες για να αυξήσουν την ενεργειακή τους απόδοση. Οι απώλειες ενέργειας είναι μεγάλες λόγω των κακής απόδοσης συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού και άλλων. Ο κλάδος ΤΠΕ θα μπορούσε να κάνει χρήση τεχνολογιών εντοπισμού και περιορισμού των μη αποδοτικών καταναλώσεων, εξασφαλίζοντας μια δυνατοτήτα συνολικής μείωσης ίση με 1.68 GtCO2e.

Η υιοθέτηση των έξυπνων μετρητών μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη μείωση εκπομπών των ρύπων του φαινομένου θερμοκηπίου, παγκοσμίως, παρέχοντας θετική οικονομική επιρροή; η κατηγορία εισοδήματος ανά κεφαλήν δεν αποτελεί επαρκή λόγο για να αποφευχθεί η αντιμετώπιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ωστόσο, οι ΤΠΕ μπορούν να προσφέρουν μια θετική οικονομική απόδοση με την ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα, οι έξυπνοι μετρητές στο σύστημα μεταφοράς ενέργειας μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση και διόρθωση περιπτώσεων χαμηλής αποδοτικότητας στο δίκτυο. Έτσι,θα βοηθηθούν οι εταιρείες παραγωγής ενέργειας να γυρίσουν στην κερδοφορία και στη μείωση απώλειας ηλεκτρικής ενέργειας και εκπομπών αερίων. Οι έξυπνοι μετρητές τοποθετημένοι σε γραφεία, σε τηλεφωνικά κέντρα και σε κέντρα δεδομένων μας π παρέχουν την δυνατότητα να παρακολουθούμε το επίπεδο ενεργειακής χρήσης και να αναγνωρίσουμε τις περιπτώσεις όπου μπορεί να γίνει εξοικονόμηση.

Οι έξυπνοι μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας παρέχουν πληροφορίες κατανάλωσης στους προμηθευτές ενέργειας, όπου παίρνουν τις πληροφορίες και τις μεταφέρουν στους καταναλωτές μέσα από διαδικτυακή πύλη. Οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε αυτήν την πύλη από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή από έξυπνα τηλέφωνα, έτσι έχουν πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες κατανάλωσης κάθε στιγμή. Επομένως, οι καταναλωτές μπορούν να αναγνωρίσουν ποιες συσκευές είναι οι περισσότερο ενεργοβόρες και επίσης να αποφεύγουν την κατανάλωση κατά τις περιόδους υψηλής ζήτησης. Όχι μόνο οι πληροφορίες αυτές ωφελούν τους καταναλωτές, αλλά είναι πολύ σημαντικές και για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Με τη συνεχή ροή πληροφοριών, οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να προβλέψουν καλύτερα τη ζήτηση και να αποφευχθεί η παραγωγή περιττής ενέργειας.

Τα συστήματα διαχείρισης κτιρίου ελέγχουν ένα σημαντικό αριθμό διαφορετικών στοιχείων του κτιρίου, όπως τα συστήματα ισχύος θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Μπορούν να μειώσουν τη χρήση ενέργειας και τις εκπομπές εξασφαλίζοντας τον περιορισμό της κατανάλωσης, κλείνοντας τα φώτα όταν οι κάτοικοι δεν είναι στο σπίτι, μειώνοντας τη θέρμανση και την ψύξη το βράδυ, και χρησιμοποιώντας έξυπνους αισθητήρες για τη μείωση απώλειας νερού. Τα συστήματα διαχείρισης κτιρίων χαρακτηρίζονται από εξοπλισμό που συνδέεται με τους υπολογιστές και λογισμικό που επιβλέπει και ελέγχει το κτίριο.

Μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα οφέλη από την χρήση των έξυπνων δικτύων θα προκύψουν με την παροχή στους καταναλωτές και τους προμηθευτές ενέργειας περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τις καταναλωτικές συνήθειες, τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν, τη λιγότερη ενέργεια που θα καταναλωθεί, και τις λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που θα απελευθερωθούν. Το μέσο νοικοκυριό που θα χρησιμοποιεί έξυπνους μετρητές θα είναι σε θέση να εξοικονομήσει περίπου 4% από τους λογαριασμούς ενέργειας. Αν και εξαρτάται από την ευρύτερη ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων, οι έξυπνοι μετρητές με χρήση ΤΠΕ, μπορούν να αποφέρουν σημαντική εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο μέλλον.

Αν και η ανάπτυξη ενός έξυπνου δικτύου είναι πιθανό να γίνει σε φάσεις κατά τη διάρκεια κάποιας χρονικής περιόδου, η χρήση έξυπνων μετρητών για τον καθορισμό των απωλειών απόδοσης θα είναι ανάμεσα στα πρώτα βήματα της ανάπτυξης και είναι μία από τις ευκολότερες εφαρμογές της τεχνολογίας των έξυπνων δικτύων. Ενώ, η υλοποίηση ενός έξυπνου δικτύου δεν είναι ο μόνος τρόπος για την αντιμετώπιση των απωλειών μετάδοσης & διανομής, είναι ο ευκολότερος τρόπος για τον ταυτόχρονο εντοπισμό των απωλειών απόδοσης και των κλοπών ενέργειας.