GEN6 - Greek IPv6 Pilot

Η εξάντληση της κεντρικής δεξαμενής IPv4 διευθύνσεων της IANA συνέβη την 3η Φεβρουαρίου του 2011, ενώ παράλληλα η ανάπτυξη του IPv6 στην Ευρώπη δεν έχει προχωρήσει όπως αναμενόταν, θέτοντας έτσι την Ευρώπη σε κίνδυνο διακοπής της ανάπτυξης του Διαδικτύου και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Αυτό ουσιαστικά ισχύει και για το δημόσιο τομέα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Το έργο GEN6 έχει μια φιλόδοξη αποστολή για την αντιμετώπιση αυτού του σημαντικού ζητήματος με τη δημιουργία συμπληρωματικών και διαλειτουργικών εθνικών και διασυνοριακών πιλοτικών δράσεων σε διάφορα κράτη της Ε.Ε., προκειμένου να επικυρωθεί και προωθηθεί η ανάπτυξη του IPv6 στις υφιστάμενες Ευρωπαϊκές κυβερνητικές υποδομές, υπηρεσίες και εφαρμογές. Εξειδίκευση, κατευθυντήριες γραμμές, ορθές πρακτικές και μελέτες επιπτώσεων θα πραγματοποιηθούν και θα προταθούν για τη δυναμική διάδοση και αξιοποίηση του IPv6 σε διάφορα στάδια και επίπεδα, συμβάλλοντας έτσι στην ταχύτερη ενσωμάτωση του IPv6 και στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε. και των συνδεδεμένων κρατών.

Στο έργο GEN6 υλοποιούνται 4 διαφορετικές εθνικές πιλοτικές δράσεις, κάποιες από τις οποίες αναπαράγονται με συμπληρωματικό τρόπο σε διάφορες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές προσεγγίσεις που ήδη υπάρχουν με το IPv4:

  1. Υποστήριξη  IPv6 σε δικτυακές υποδομές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία, Τσεχία και Τουρκία).
  2. Υποστήριξη IPv6 στις υπηρεσίες ασφαλείας υπολογιστικού νέφους (Λουξεμβούργο).
  3. Υποστήριξη IPv6 στις υπηρεσίες παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσια σχολεία (Ελλάδα).
  4. Υποστήριξη IPv6 σε περιβάλλοντα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (Σλοβενία).

Η ιδέα για την Ελληνική πιλοτική δράση βασίστηκε σε πρόσφατες στατιστικές που δείχνουν ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσιασχολεία της Ελλάδας και ενδεχομένως στις δημόσιες υποδομές. Ενδεικτικά αναφέρεται, μείωση άνω του 30% του αποτυπώματος άνθρακα στις περισσότερες περιπτώσεις δημόσιων σχολείων που υποστήριξαν αντίστοιχες λειτουργίες. Με την υλοποίηση της ελληνικής IPv6 πιλοτικής δράσης, η υφιστάμενη υποδομή θα επεκταθεί και πολλά προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση του IPv4 για την πρόσβαση στους έξυπνους μετρητές ενέργειας θα ξεπεραστούν. Αυτή η επέκταση θα δώσει ένα μήνυμα προς τους ευρωπαϊκούς ενδιαφερόμενους φορείς ότι η τεχνολογία IPv6 μπορεί να είναι ένας "πράσινος" καταλύτης.

Η πιλοτική δράση θα παρέχει μόνο υπηρεσίες IPv6 στοχεύοντας στους τελικούς χρήστες στους οποίους θα δώσει ώθηση ώστε να χρησιμοποιούν το IPv6. Παράλληλα με την αύξηση της ενεργειακής ευαισθητοποίησης στις σχολικές κοινότητες, η ενημέρωση πάνω στο IPv6 θα αυξηθεί με βάση την κατάλληλη διάδοση των επιλεγμένων τεχνολογιών για την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης και την παροχή άμεσης πρόσβασης στους μαθητές για προβολή σε πραγματικό χρόνο της κατανάλωσης ενέργειας από τους ευφυείς μετρητές.

Η πιλοτική δράση θα διασυνδέσει ένα μεγάλο αριθμό συσκευών τοποθετημένων σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, δημιουργώντας ένα δίκτυο IPv6 αντικειμένων  που συνδέονται στο Διαδίκτυο. Πάνω από αυτό το δίκτυο θα παρέχονται IPv6 υπηρεσίες που στοχεύουν στους τελικούς χρήστες. Δια μέσου της δυνατότητας παρακολούθησης και διαχείρισης των υποδομών, οι διοικητικές λειτουργικές δαπάνες και η πολυπλοκότητα θα μειωθούν και κατά συνέπεια οι δαπάνες λειτουργίας και διαχείρισης θα ελαχιστοποιηθούν. H γνώση της λειτουργίας του IPv6 από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Greek School Network - GSN) , καθώς και από τους διαχειριστές του δικτύου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θα εμπλουτιστεί. Μια επίσημη ιστοσελίδα με υποστήριξη IPv6 θα αναπτυχθεί από το Υπουργείο, διαδίδοντας τα αποτελέσματα του έργου σε μια ευρύτερη κοινότητα.

Οι τεχνικές προκλήσεις για την εφαρμογή και την παροχή IPv6  υπηρεσιών σε δίκτυα μεγάλης κλίμακας θα τεκμηριωθούν. Τέλος, η πιλοτική δράση, μετά την επιτυχή εφαρμογή και διάδοση των αποτελεσμάτων, μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ευρύτερη εφαρμογή στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο, στοχεύοντας στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας βασιζόμενη στην παροχή IPv6 υπηρεσιών.